Programpunkter

Lokal Framtid Örnsköldsvik

1Beslut ska fattas på rationella och logiska grunder – inte på känslor och partibok
2Nej till kulturhus och nytt badhus
3Språkkrav om godkänd svenska för samtliga anställda i kommunen.
4Fler folkomröstningar
5Förbjud tiggeri på allmän plats
6Språkkrav och närvaro ska gälla för rätt att erhålla/behålla ersättningar och bidrag
7Nej till skattehöjningar och sträva efter att sänka skatten
8Inför möjlighet för medborgare att lägga rådgivande röster i frågor på kommunens hemsida via dator och Bank ID
9Nej till vindkraftsindustrier
10Kraftigt minskad invandring
11Att tjäna samhället ska vara ett hedersuppdrag – inte livslång karriär
12Välgörenhet är inte en kommunal angelägenhet – det är ett privat ställningstagande
13Bort med byråkrater och chefer som inget producerar
14Karriärpolitiker måste bort från politiken och ersättas med realister som vill göra nytta för samhället
15Besparingar ska ske på kommunens frivilliga verksamheter. Inte på den lagstadgade obligatoriska kärnverksamheten
16Återupprätta förtroendet hos näringslivet och ge förutsättningar att skapa riktig tillväxt
17Utöka kommunens tjänstemannaansvar
18Beslut ska föregås av beprövad erfarenhet och konsekvensanalys
19Skuldsanera kommunen
20Rejält sänkta löner och förmåner för yrkespolitiker
21Fungerande bredband, vägstandard, gatubelysning och allmän service på landsbygden
22Sänkta partistöd per mandat
23De äldre, som byggt vårt land, ska ses som en tillgång – inte belastning
24Offentligt finansierat tolkstöd upphör efter tre år
25Neka brottsaktiva möjlighet att hyra bostad eller lokal i kommunen
26Näringsriktig kost till alla inom kommunens skolor och äldreboenden. Minska socker och vetemjöl i maten. Prioritera närproducerade råvaror
27Ingen politisk eller ideologisk styrning av skolan
28Sänkta löner för chefer och direktörer och bort med fallskärmar
29Avveckla kommunalägda aktiebolag
30Rätten till läromedel i skolan, tex. text-, övnings-, och skrivböcker
31Indragna bidrag för de som genom brott visar att de inte vill bli en del av samhället
32Rättssäkerhet genom upprättande av framtidsfullmakt
33Bevara och rusta upp landsbygdens skolor och förskolor
34Rusta upp äldreomsorgen. Skapa en slussverksamhet efter sjukhusvistelse för adekvatrehabilitering och eftervård
35Halvera antal ledamöter i Kommunfullmäktige
36Begränsa antalet konsulter och särintressen
37Öka kunskapen om kostens betydelse för hälsan
38Verka för att kontanthandeln kvarstår
39Ingen kvotering, endast sökandens kompetens ska styra vid tillsättning av tjänster och poster
40Avlasta polisen genom satsningar på ordningsvakter
41Minst 10 års riktig arbetslivserfarenhet innan förtroendeuppdrag eller annan hög befattning
42Vital Demokrati ska vara ständigt pågående
43Boendelösningar för invandrare krävs som inte kostar skattebetalarna stora summor pengar. Det kan initialt vara husvagnar och baracker tills prövning är genomförd
44En integrationspolitik för invandrarens fullständiga införlivande i samhället. Assimilation skall genomsyra hela samhället
45Bygga billiga hyresrätter inom allmännyttan
46Styrmodellen New Public Management (NPM) skall fasas ut från den kommunala vård och omsorgsverksamheten. Vård och omsorgstagare är inte komponenter på löpande band. Vårdpersonalen är inte förprogrammerade robotar
47Svenska För Invandrare (SFI), kombineras med yrkesutbildning
48Personal inom kommunens verksamheter ska ha för yrket adekvat utbildning
49Inga gräddfiler till allmännyttans lägenheter och bostäder
50Kommunen äger inte invånarnas kompostavfall. Stopp för tvångskompostering och straffavgifter
51Nej till skrytbyggen, som exempelvis Örnnästet
52Politiker tjänar samhället max 2 mandatperioder. Därefter återgår man till sin ursprungliga anställning
53Behåll sopstationerna på landsbygden
54Böneutrop ej tillåtet i offentliga rummet. Nej till könssegregerade byggen som moskébyggen
55Bekämpa invasiva arter som jättebalsamin och lupiner i kommunen. Plantera fler träd och buskar i centrala staden
56För medborgarnas trygghet behövs fler övervakningskameror i det offentliga rummet
57Anpassa gymnasieprogrammen efter arbetskraft- och kompetensbehov