Stadgar

STADGAR FÖR FÖRENINGEN ”LOKAL FRAMTID”

§ 1 Föreningens namn och säte:LOKAL FRAMTID” i Örnsköldsviks Kommun

Föreningens firmatecknare är ordföranden eller kassör och sekreterare tillsammans.

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att verka för politisk förändring i lokala frågor, genom att driva opinion och ta plats i kommunens fullmäktige och styrelser.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att värva många medlemmar för att gemensamt arbeta för en förändring , utifrån ett demokratiskt sätt, och sunt förnuft skall råda.

§ 3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län.

§ 4 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

§ 5 Medlemskap

Medlemskap erhålles genom anmälan per telefon, sms eller e-mail och skall bekräftats av föreningen, innan medlemskapet träder i kraft. Medlem som avser företräda partiet skall ha avlämnat intyg från Polisens belastningsregister i oöppnat kuvert, alternativt utdrag från Lexbase.se, att så kan vid behov beslutas av styrelsen.

§ 6 Medlemsavgifter

Medlemsavgift är frivillig de första två åren, därefter ska medlemsavgift fastställs av årsmötet.

§ 7 Styrelsen och Valberedning

Styrelsen består av ordförande, 4 övriga ledamöter jämte 3 suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte. Adjungerande person utan beslutsrätt kan inbjudas.

Valberedning består av 2 ordinarie ledamöter + 1 suppleant.

§ 8 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, föreningens ordförande och kassör i förening. Om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera utsedda myndiga personer.

Styrelsen får överlåta sin beslutsrätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom

§ 9 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar. Styrelsen skall- inom ramen för dess stadgar- svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen, tillse att gällande lagar och bindande regler iakttas.

Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutsför då minst 4 ledamöter är närvarande, varav 2 ordinarie. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

Beslut i frågor av större betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 10 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den 31/1.

§ 11 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisorer och en revisorssuppleant. Revisorerna ska senast den 15/2 avge sin revisionsberättelse.

§ 12 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

* har rätt att delta i årsmöte och sammankomster som anordnas för medlemmarna.

* har rätt till information om föreningens angelägenheter

* skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan

* skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen

* godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet (ej enl. GDPR) i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen.

§ 13 Årsmöte och extra årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Elektronisk kallelse ska senast 14 dagar före ordinarie årsmöte, senast 7 dagar före extra årsmöte, annonseras på allmän plats och föreningens hemsida. Motioner skall vara styrelsen tillhanda före årsskiftet.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10.Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret.

11.Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år.

12.Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 1, rewp. 2 år. Därefter 2 år

13. Val av valberedning.

14. Val av revisorer samt suppleanter.

15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

16.Övriga frågor.

Beslut i frågor av större betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 14 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 15 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan utövas skriftligt genom ombud. Rösträtt har den som varit medlem 31/12 föregående år.

§ 16 Beslut och omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 17 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

§ 18 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 19 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller på ett klandervärt handlingssätt uppenbarligen skadar föreningens intressen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 30 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 15 dagar efter beslutet.

§ 20 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte/ välgörande ändamål etc. – Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.

årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.